ارتش تئاتر نمایش اعتراف همکاری موفقیت

ارتش: تئاتر نمایش اعتراف همکاری موفقیت استقبال شهاب حسینی علی نصیریان

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ثبت تورم ۸.۲ درصدی جهت مهر

بر اساس اطلاعات مرکز امار کشور عزیزمان ایران در مهر ماه تورم هر سال جهت کل کشور ۸.۲ درصد شد که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد رشد کرده است.

ثبت تورم ۸.۲ درصدی جهت مهر

ثبت تورم ۸.۲ درصدی جهت مهر

عبارات مهم : خوراکی

بر اساس اطلاعات مرکز امار کشور عزیزمان ایران در مهر ماه تورم هر سال جهت کل کشور ۸.۲ درصد شد که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد رشد کرده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مهر ماه سال ۱۳۹۶ جهت کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۲۵۵.۵، ۲۵۳.۰ و ۲۶۶.۱ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۱.۱ درصد، ۱.۲ درصد و ۰.۷ درصد زیاد کردن یافته است.

ثبت تورم ۸.۲ درصدی جهت مهر

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ترتیب ۸.۷، ۸.۶ و ۹.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل جهت کل کشور و مناطق شهری ۰.۶ واحد درصد و جهت مناطق روستایی ۰.۸ واحد درصد زیاد کردن یافته هست. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت کل کشور ۸.۲ درصد، مناطق شهری ۸.۰ درصد و مناطق روستایی ۹.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در شهریور ماه ۱۳۹۶، جهت کل کشور و مناطق شهری و روستایی ۰.۲ واحد درصد زیاد کردن یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه جهت کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۹.۴، ۳۰۱.۵ و ۲۹۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع جهت کل کشور و مناطق شهری به ترتیب ۰.۱ و ۰.۲ درصد زیاد کردن و جهت مناطق روستایی ۰.۲ درصد کم کردن نشان می دهد.

بر اساس اطلاعات مرکز امار کشور عزیزمان ایران در مهر ماه تورم هر سال جهت کل کشور ۸.۲ درصد شد که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد رشد کرده است.

شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل جهت کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۱۱.۳، ۱۱.۴ و ۱۱.۰ درصد زیاد کردن نشان می دهد. درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت کل کشور و مناطق شهری ۱۱.۵ درصد و جهت مناطق روستایی ۱۱.۷ درصد است.

شاخص گروه مهم «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی جهت کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۶.۸، ۲۹۹.۳ و ۲۹۰.۷ رسید که نسبت به ماه قبل جهت کل کشور عوض کردن نکرده مانده هست، جهت مناطق شهری ۰.۲ درصد زیاد کردن و جهت مناطق روستایی ۰.۳ درصد کم کردن نشان می دهد. شاخص گروه مهم «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۱۱.۴ ، ۱۱.۵ و ۱۱.۱ زیاد کردن نشان می دهد. قیمت تورم دوازده ماهه این گروه جهت کل کشور و مناطق شهری ۱۱.۷ درصد و مناطق روستایی ۱۱.۸ درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در مهر ماه ۱۳۹۶ جهت کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۳۸.۱، ۲۳۶.۳ و ۲۴۷.۱ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع جهت کل کشور و مناطق شهری ۱.۷ درصد و مناطق روستایی ۱.۴ درصد زیاد کردن داشته هست. همچنین میزان زیاد کردن شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۷.۵ درصد، ۷.۴ درصد و ۷.۷ درصد بوده هست. قیمت تورم دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه جهت کل کشور ۶.۵ درصد، مناطق شهری ۶.۴ درصد و مناطق روستایی ۷.۰ درصد است.

ثبت تورم ۸.۲ درصدی جهت مهر

واژه های کلیدی: خوراکی | خوراکی | اطلاعات | خوراکی ها | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs